ИЗОТ 0310

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 26 април 2023


Състояние Много добро, издирвам черен капак (за модула горе ляво)

Показан за първи път

Пловдивски панаир септември 1971 (архивната снимка на единичния модул)
Полско списание описва демонстрация на панаир АСУ Технология, октомври - ноември 1974 в Москва.


Години
на производство
1975 - ?

Произведени
бройки

? Експонатът на музея е с номер 485 от 1976 година


Производител завод „Електроника“ - София

Захранване 220 V, 50 Hz, мощностите на отделните модули в статията по-долу, макс около 3 кВт.

Размер и тегло 3 модула по около 300 кг всеки

Цвят Син/черен

След много години търсене, най-после успях да попадна на този комплектен екземпляр с помощта на колега колекционер. Още едно късче от историята на българските компютри ще остане съхранено за поколенията. Прието е да се смята, че това е първият български миникомпютър. Състои се от три основни блока, с размер на хладилници, както и допълнителни модули. Базиран е на DEC PDP 8L.

Цитирам статия от списание РТЕ от 1976 година с описание на машината:

"СИСТЕМА ИЗОТ 0310
н. с. инж. 3. Захариев, ИИТ

Системата ИЗОТ 0310 е първата българска миникомпютърна система, разработена в ИИТ, която от 1975 г. се намира в серийно производство в завод „Електроника“ - София. Предназначена е за задоволяване нуждите на масовия потребител при решаването на широк кръг информационно-логически, научно-технически и икономически задачи с малък и среден обем, както и за управление и автоматизация на производствени процеси в реален мащаб на време, комплексни комуникационно-ориентирани системи, за обучение в различни области на медицината.
Многостранното приложение на системата ИЗОТ 0310 се осигурява от:
- системата команди, включваща широк обхват от логически команди и операции с фиксирана запетая;
- наличие на стандартен интерфейс, даващ възможност за включване в системата на голямо количество периферни устройства с различни характеристики;
- конструкция, основана на модулен принцип, в резултат на което се получава голяма гъвкавост, надеждност и ремонтнопригодност на системата;
- наличие на развито програмно осигуряване;
- наличие на външни запомнящи устройства (ВЗУ) с голям капацитет и бърз достъп до тях, значително разширяващи възможностите на оперативната памет на процесора.

Системата ИЗОТ 0310 може да работи в режим на телеобработка и многопроцесорни системи при наличие на подходящи апаратни и програмни средства. Може да бъде използувана за изчислителни и документални работи в различни области:
- в промишлеността - за автоматизиране и управление на производствени процеси;
- в научноизследователските и проектантските институти за решаване на различни научно-технически задачи;
- в медицината при създаване на съответни апарати и програмни средства;
- за обучение;
- в сферата на административното и държавното управление за първична обработка на информацията;
- в икономиката - за създаване на АСУ от малък тип или първична обработка на информацията;
- за събиране на данни от промишлена среда (информационно-диспечерски системи).

Системата ИЗОТ 0310 е разработена въз основа на собствени изследвания на изчислителни системи и компоненти на изчислителни системи. Отделните ѝ компоненти са разработени в НРБ, а други се закупуват от социалистическите страни.

ИЗОТ 0310 може да замени системи от следния тип:
М6000 - СССР;
MERA 100, 200, 300 - ПНР;
ТРАI/1001 — УНР;
PDP 8L и 8Е — САЩ;
DATA NOVA 1200 САЩ; (модел на марката може да видите тук)
VARIAN 620 — САЩ;
WANG — САЩ.
Тук са изброени само системи, внасяни до момента в НРБ, но ИЗОТ 0310 може да замени всякакви универсални миникомпютърни системи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМАТА

Централен процесор - ИЗОТ 0310:
Адресност - едноадресна
Тип аритметика - паралелна в допълнителен код
Принцип на контрол - по нечетност
Принцип на управление - схемен
Време за изпълнение на едноциклова инструкция - 2 μs
Основна информационна единица - 12-разрядна дума
Индексни регистри - 8 бр.
Оперативна памет:
обем - 8 к думи
разрядност - 12+1 bit за контрол
цикъл - 2 μs
време за достъп - 0,8 μs
тип - феритна
защита на паметта - по запис на последната страница
Брой на използуваните инструкции - около 242
Максимален брой адресируеми управляващи устройства - до 64 броя
Организация на връзката с периферията - канална
Брой на каналите - 2
Мултиплексорен канал - 110 к думи/s
Селекторен канал - 500 к думи/s
Приоритетни нива - до 64
Консумирана мощност - 750 VА
Технически особености:
Организация на обработката на информацията.
Процесорът има магистрална структура, като обработката на информацията трябва да е съсредоточена в аритметично-логическия блок, а нейното движение е организирано чрез двете му входни и една изходна магистрали. Паметта (регенерираща) може да действува едновременно с обработката на информацията в аритметично-логическия блок.
Формат на информацията - дванадесетразрядна дума с фиксирана дължина. Има възможност за увеличаване точността при използуване на две и повече програмно свързани думи.
Адресация - най-малката адресуема единица е думата. Адресацията на дума от текущата и нулевата страница се извършва директно, а за произволна дума от останалите страници - индиректно. Има възможност за индексация и автоиндексация чрез използуване на 8 индексни регистъра.
Система от инструкции. От общия брой (около 200) 6 са основни с обръщане към паметта, 20 са операционни без обръщане към паметта и останалите са за входно-изходни операции.
Аритметични операции - необходимо е да се изпълняват аритметични операции и на двоични числа с фиксирана запетая, с обхват от -1 до 1+ Операциите трябва да включват събиране и изваждане. Операциите умножение и деление се извършват програмно.
Регистри:
АК - акумулатор (натрупващ регистър за аритметични и логически операции), 12-разряден;
ТПР - индикатор за препълване на акумулатора е един разряд;
БИ - брояч на инструкциите, 12-разряден;
АР - адресен регистър, 12-разряден;
БР - буферен регистър (информационен регистър за запис в паметта), 12-разряден;
РЧ - регистър на числото, прочетено от оперативната памет, 12-разряден;
РИ - регистър па инструкцията, 3-разряден;
ИР - индексни регистри - 8;
ПР - пултов регистър за ръчно въвеждане, 12-разряден.

Състоянието на адресния, буферния и натрупващия регистър се индицира върху инженерния пулт.
Системата на прекъсвания се осъществява по схемен път.
Организация на входно-изходните операции - обменът на данни с периферните устройства се извършва с помощта на канална организация и стандартен интерфейс, които дават възможност за осъществяване на стандартни диалози и извършване на обмен на информацията с голямо количество разнообразни периферни устройства. Връзката на канала с конкретните носители на информация (периферии устройства) трябва да се осъществява посредством управляващи устройства, които от една страна, извършват стандартни диалози и обмен на данни с канала, а от друга - реализират специфичното за отделните периферни устройства управление. Реализацията на каналите е от два типа:
- за работа с периферни устройства със сравнително малка и средна скорост на предаване на данни (мулти-плексен канал);
- за работа с периферни устройства с относително висока скорост на предаване на данни (селекторен канал).
Мултиплексен канал - може да работи с бавни средноскоростни периферни устройства предимно в групов или единичен режим и дава възможност за 64 приоритетни нива.
Селекторен канал - работи с високоскоростни устройства. Той е сравнително независим от останалите устройства на ЦП и работи в режим със заемане на един цикъл от ОП за особено бързи периферни устройства и със заемане на три цикъла (за по-бавни периферни устройства). Съществува защита на паметта - по запис на последната страница от ОП.
С помощта на Модул 2 ОП може да се разширява от 8 до 32 к думи на блокове по 4 к думи в зависимост от нуждите на потребителя.
Операторски пулт — телетайп ASR 33, който се състои от:
- буквено-цифрово печатащо устройство за вход и изход;
- бавен четец от перфолента;
- бавен перфоратор на лента.
Управляващото устройство, общо за трите устройства, е разположено на самостоятелна платка в Модул 1.
Буквено-цифрово печатно устройство:
Тип па печата - буквено-цифров
Скорост на печат - 10 симв/s
Брой на символите в един ред - 72
Брой па печатните символи - 72
Брой на копията - 2
Основен интервал на реда - 1/2"
Брой на клавишите - 52
Код на информацията - АСII
Бавен перфоратор на лента:    ;
Скорост на перфорация - 10 реда/s.
Носител на информацията - 5- до 8 пътечкова перфолента
Принцип на перфорацията - електромеханичен
Бавен четец от перфолента:
Скорост на въвеждане - 10 реда/s
Носител на информацията - 5- до 8 пътечкова перфолента
Принцип на четене - електромеханичен
Изразходвана мощност - 500 VА
Бързо устройство за въвеждане от перфолента FS 1501:
Максимална скорост на въвеждане - 1500 реда/s
Носител на информацията -5-до 8- пътечкова перфолента
Пробег на лентата след спиране при пълна скорост - до 1,5 мм
Принцип на четене - фотоелектрически
Брой на пътеките - 8 + синхро- пътека
Изразходвана мощност - до 200VА.
Управляващото устройство на FS 1501 се намира в Модул 1 и е разположено на самостоятелна платка.
Бързо устройство за извеждане на перфолента D102:
Максимална скорост на перфорация — минимум 90 зн/s
Носител на информацията -5- до 8- пътечкова лента
Принцип на перфорацията - електромеханичен
Изразходвана мощност - 500 VА.
Управляващото устройство на D102 се намира в Модул 1 и е разположено на самостоятелна платка.

Устройство за управление на мини- запомнящо устройство на магнитни дискове (МЗУМД) ИЗОТ 1370 - Модул 3:
Брой на включените МЗУМД - до 4
Принцип на управление - схемен Метод на контрол - цикличен
Скорост на обмен с ЦП - 208 к думи/s
Организация на обмен с ЦП - със заемане на един цикъл
Дължина на буферната дума - 12 разряда
Изразходвана мощност — 160 VА
Тип на записа - NRZ с двойна честота.
ИЗОТ 1370 е едноканално устройство с 16-секторна организация на запис и възможност за прехвърляне на информация само по селекторния канал (с директен достъп до ОП на ЦП), като на всеки 4,8 μs ѝ отнема един цикъл от работа на ЦП за прехвърляне на комплектуваната дума от/към ЦП, към/от УУ.
Минизапомнящо устройство на магнитни дискове (МЗУМД) ИЗОТ 1370:
Метод на запис - NРZ с двойна честота
Обем на записаната информация - 50 М bit (3,2 М думи)
Брой на цилиндрите - 200 +3
Брой на повърхностите - 4
Брой на секторите - 16
Максимално време за достъп - 80 ms
Минимално време за достъп - 14 ms
Средно време за достъп - 45 ms
Средно време за очакване - 12 ms
Скорост на обмен на информацията - 2,5 МНz
Брой на главите - 4
Брой на сменяемите касети - 1
Брой на фиксираните плочи - 1
Плътност на записа - 90 bit/mm
Достоверност - 5.10-9
Скорост на въртене на дисковия пакет - 2400 об/min ±1%
Изразходвана мощност - 400 VА
Устройството осъществява запис и четене на информация от сменяем диск тип ЕС 5269, IВМ 5440 или техен еквивалент, който се поставя отгоре. Притежава и несменяема касета. То изпълнява операции търсене, запис, четене и притежава летящи четящи глави, които се позиционират с електродинамически линеен двигател.
Позициониращата система използува електромагнитен датчик и електронна сервосистема за задържане на главите по зададения адрес.
Подвижният и фиксираният диск са разположени на общ шпиндел, свързан с оста на постояннотоковия двигател. Към диска се подава въздух, очистен от филтър.
Устройството притежава интерфейс, съвместим с DIABLO 43.

Устройство за управление на минизапомнящи устройства на магнитна лента ИЗОТ 0310 (Модул 4):
Максимален брой на включваните ЗУМЛ    до 4
Метод на запис и четене NRZ-1
Метод на управление схемен
Метод на контрол    цикличен
Плътност на записа - 32 bit/mm.
Скорост на обмен - 10, 20, 30, 36 к думи/s
Скорост на управляваните ленти - 32, 64, 95, 214 cm/s
Консумирана мощност - 160 VА
Устройството може да работи свързано към селекторния канал на Модул 1 по избор в режим със заемане на един или три цикъла от ОП. Пригодено е към него да се свързват миниленти тип ИЗОТ 5003, ИЗОТ 5006 и други с еквивалентен на тях интерфейс и характеристики.
Минизапомнящо устройство на магнитна лента МЗУМЛ ИЗОТ 5003:
Скорост на обмен на информацията - 10 bit/s
Плътност на записа - 8 bit/mm
Достоверност на записаната информация - 10-8
Метод на запис - NRZ-1
Формат на записа:
количество на пътечките - 9
разстояние между зоните при четене - 12,6 mm при запис - 15,2 mm
Диаметър на касетата - 216 mm
Номинална скорост на движение - 32 cm/s
Скорост на движение при пренамотаване - 190 cm/s
Моментна неравномерност на скоростта - < 3%
Обща неравномерност на скоростта - ± 2%
Стартстопно време - <28 ms
Съответствие с ISO - Р 1863
Консумирана мощност - 240 VА

Управляващо устройство на буквено-цифров мозайков печат и четец от перфокарти ИЗОТ 0310 Модул-6.
То се състои от:
1. Устройство за управление на широк мозайков печат, притежаващо два режима на работа - стартстопен и непрекъснат.
Скорост на печат - не по-малка от 150 символа/s
Брой на управляващите шини между УУ и периферно устройство - не повече от 8
Дължина на буфера - 12bit
Обмен на информацията между ЦП и УУ да става по канал за програмно управляем обмен на данни.
2. Устройство за управление на четец от перфокарти:
Скорост на въвеждане - повече от 250 карти/s
Носител на информацията - 80 колонни 12 позиционни карти
Такт на четене - 1
Устройство за въвеждане от перфокарти ИЗОТ 6001:
Скорост на въвеждане - 318 ±5% карти/min
Носител на информацията - 80 колонни 12 позиц.
Такт на четене - 1
Принцип на четене - фотоелектрически
Форма на запълване на картите - поколонна
Обем на подаващия магазин - 600 карти
Консумирана мощност - 150 VА
Устройство за широк буквено-цифров мозайков печат - DZM-180
Скорост на печат:
от 50 до 60 реда /min, при 10 символа/"
от 45 до 55 реда/min, при 12 символа/"
Код - 7 bit ISO
Консумирана мощност - 250 VА
Захранването на всички устройства е от еднофазна мрежа с честота 50±1 Hz и напрежение 220 V + 10% - 15%.
Програмно осигуряване на системата — системата ИЗОТ 0310 е осигурена с перфолентна ПОС и дискова ДОС операционна система, като се предвижда да притежава библиотека от стандартни и други програми."

Край на цитата

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.