ИЗОТ 0310

Експонат на Amuseum
Дата на включване в каталога: 26 април 2023


Състояние Много добро

Показан за първи път

Пловдивски панаир септември 1971 (архивната снимка на единичния модул)
Полско списание описва демонстрация на панаир АСУ Технология, октомври - ноември 1974 в Москва.


Години
на производство
1975 - ?

Произведени
бройки

? Експонатът на музея е с номер 485 от 1976 година


Производител завод „Електроника“ - София

Захранване 220 V, 50 Hz, мощностите на отделните модули в статията по-долу, макс около 3 кВт.

Размер и тегло 3 модула по около 300 кг всеки

Цвят Син/черен

След много години търсене, най-после успях да попадна на този комплектен екземпляр с помощта на колега колекционер. Още едно късче от историята на българските компютри ще остане съхранено за поколенията. Прието е да се смята, че това е първият български миникомпютър. Състои се от три основни блока, с размер на хладилници, както и допълнителни модули. Базиран е на DEC PDP 8L.

Цитирам статия от списание РТЕ от 1976 година с описание на машината:

"СИСТЕМА ИЗОТ 0310
н. с. инж. 3. Захариев, ИИТ

Системата ИЗОТ 0310 е първата българска миникомпютърна система, разработена в ИИТ, която от 1975 г. се намира в серийно производство в завод „Електроника“ - София. Предназначена е за задоволяване нуждите на масовия потребител при решаването на широк кръг информационно-логически, научно-технически и икономически задачи с малък и среден обем, както и за управление и автоматизация на производствени процеси в реален мащаб на време, комплексни комуникационно-ориентирани системи, за обучение в различни области на медицината.
Многостранното приложение на системата ИЗОТ 0310 се осигурява от:
- системата команди, включваща широк обхват от логически команди и операции с фиксирана запетая;
- наличие на стандартен интерфейс, даващ възможност за включване в системата на голямо количество периферни устройства с различни характеристики;
- конструкция, основана на модулен принцип, в резултат на което се получава голяма гъвкавост, надеждност и ремонтнопригодност на системата;
- наличие на развито програмно осигуряване;
- наличие на външни запомнящи устройства (ВЗУ) с голям капацитет и бърз достъп до тях, значително разширяващи възможностите на оперативната памет на процесора.

Системата ИЗОТ 0310 може да работи в режим на телеобработка и многопроцесорни системи при наличие на подходящи апаратни и програмни средства. Може да бъде използувана за изчислителни и документални работи в различни области:
- в промишлеността - за автоматизиране и управление на производствени процеси;
- в научноизследователските и проектантските институти за решаване на различни научно-технически задачи;
- в медицината при създаване на съответни апарати и програмни средства;
- за обучение;
- в сферата на административното и държавното управление за първична обработка на информацията;
- в икономиката - за създаване на АСУ от малък тип или първична обработка на информацията;
- за събиране на данни от промишлена среда (информационно-диспечерски системи).

Системата ИЗОТ 0310 е разработена въз основа на собствени изследвания на изчислителни системи и компоненти на изчислителни системи. Отделните ѝ компоненти са разработени в НРБ, а други се закупуват от социалистическите страни.

ИЗОТ 0310 може да замени системи от следния тип:
М6000 - СССР;
MERA 100, 200, 300 - ПНР;
ТРАI/1001 — УНР;
PDP 8L и 8Е — САЩ;
DATA NOVA 1200 САЩ; (модел на марката може да видите тук)
VARIAN 620 — САЩ;
WANG — САЩ.
Тук са изброени само системи, внасяни до момента в НРБ, но ИЗОТ 0310 може да замени всякакви универсални миникомпютърни системи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМАТА

Централен процесор - ИЗОТ 0310:
Адресност - едноадресна
Тип аритметика - паралелна в допълнителен код
Принцип на контрол - по нечетност
Принцип на управление - схемен
Време за изпълнение на едноциклова инструкция - 2 μs
Основна информационна единица - 12-разрядна дума
Индексни регистри - 8 бр.
Оперативна памет:
обем - 8 к думи
разрядност - 12+1 bit за контрол
цикъл - 2 μs
време за достъп - 0,8 μs
тип - феритна
защита на паметта - по запис на последната страница
Брой на използуваните инструкции - около 242
Максимален брой адресируеми управляващи устройства - до 64 броя
Организация на връзката с периферията - канална
Брой на каналите - 2
Мултиплексорен канал - 110 к думи/s
Селекторен канал - 500 к думи/s
Приоритетни нива - до 64
Консумирана мощност - 750 VА
Технически особености:
Организация на обработката на информацията.
Процесорът има магистрална структура, като обработката на информацията трябва да е съсредоточена в аритметично-логическия блок, а нейното движение е организирано чрез двете му входни и една изходна магистрали. Паметта (регенерираща) може да действува едновременно с обработката на информацията в аритметично-логическия блок.
Формат на информацията - дванадесетразрядна дума с фиксирана дължина. Има възможност за увеличаване точността при използуване на две и повече програмно свързани думи.
Адресация - най-малката адресуема единица е думата. Адресацията на дума от текущата и нулевата страница се извършва директно, а за произволна дума от останалите страници - индиректно. Има възможност за индексация и автоиндексация чрез използуване на 8 индексни регистъра.
Система от инструкции. От общия брой (около 200) 6 са основни с обръщане към паметта, 20 са операционни без обръщане към паметта и останалите са за входно-изходни операции.
Аритметични операции - необходимо е да се изпълняват аритметични операции и на двоични числа с фиксирана запетая, с обхват от -1 до 1+ Операциите трябва да включват събиране и изваждане. Операциите умножение и деление се извършват програмно.
Регистри:
АК - акумулатор (натрупващ регистър за аритметични и логически операции), 12-разряден;
ТПР - индикатор за препълване на акумулатора е един разряд;
БИ - брояч на инструкциите, 12-разряден;
АР - адресен регистър, 12-разряден;
БР - буферен регистър (информационен регистър за запис в паметта), 12-разряден;
РЧ - регистър на числото, прочетено от оперативната памет, 12-разряден;
РИ - регистър па инструкцията, 3-разряден;
ИР - индексни регистри - 8;
ПР - пултов регистър за ръчно въвеждане, 12-разряден.

Състоянието на адресния, буферния и натрупващия регистър се индицира върху инженерния пулт.
Системата на прекъсвания се осъществява по схемен път.
Организация на входно-изходните операции - обменът на данни с периферните устройства се извършва с помощта на канална организация и стандартен интерфейс, които дават възможност за осъществяване на стандартни диалози и извършване на обмен на информацията с голямо количество разнообразни периферни устройства. Връзката на канала с конкретните носители на информация (периферии устройства) трябва да се осъществява посредством управляващи устройства, които от една страна, извършват стандартни диалози и обмен на данни с канала, а от друга - реализират специфичното за отделните периферни устройства управление. Реализацията на каналите е от два типа:
- за работа с периферни устройства със сравнително малка и средна скорост на предаване на данни (мулти-плексен канал);
- за работа с периферни устройства с относително висока скорост на предаване на данни (селекторен канал).
Мултиплексен канал - може да работи с бавни средноскоростни периферни устройства предимно в групов или единичен режим и дава възможност за 64 приоритетни нива.
Селекторен канал - работи с високоскоростни устройства. Той е сравнително независим от останалите устройства на ЦП и работи в режим със заемане на един цикъл от ОП за особено бързи периферни устройства и със заемане на три цикъла (за по-бавни периферни устройства). Съществува защита на паметта - по запис на последната страница от ОП.
С помощта на Модул 2 ОП може да се разширява от 8 до 32 к думи на блокове по 4 к думи в зависимост от нуждите на потребителя.
Операторски пулт — телетайп ASR 33, който се състои от:
- буквено-цифрово печатащо устройство за вход и изход;
- бавен четец от перфолента;
- бавен перфоратор на лента.
Управляващото устройство, общо за трите устройства, е разположено на самостоятелна платка в Модул 1.
Буквено-цифрово печатно устройство:
Тип па печата - буквено-цифров
Скорост на печат - 10 симв/s
Брой на символите в един ред - 72
Брой па печатните символи - 72
Брой на копията - 2
Основен интервал на реда - 1/2"
Брой на клавишите - 52
Код на информацията - АСII
Бавен перфоратор на лента:    ;
Скорост на перфорация - 10 реда/s.
Носител на информацията - 5- до 8 пътечкова перфолента
Принцип на перфорацията - електромеханичен
Бавен четец от перфолента:
Скорост на въвеждане - 10 реда/s
Носител на информацията - 5- до 8 пътечкова перфолента
Принцип на четене - електромеханичен
Изразходвана мощност - 500 VА
Бързо устройство за въвеждане от перфолента FS 1501:
Максимална скорост на въвеждане - 1500 реда/s
Носител на информацията -5-до 8- пътечкова перфолента
Пробег на лентата след спиране при пълна скорост - до 1,5 мм
Принцип на четене - фотоелектрически
Брой на пътеките - 8 + синхро- пътека
Изразходвана мощност - до 200VА.
Управляващото устройство на FS 1501 се намира в Модул 1 и е разположено на самостоятелна платка.
Бързо устройство за извеждане на перфолента D102:
Максимална скорост на перфорация — минимум 90 зн/s
Носител на информацията -5- до 8- пътечкова лента
Принцип на перфорацията - електромеханичен
Изразходвана мощност - 500 VА.
Управляващото устройство на D102 се намира в Модул 1 и е разположено на самостоятелна платка.

Устройство за управление на мини- запомнящо устройство на магнитни дискове (МЗУМД) ИЗОТ 1370 - Модул 3:
Брой на включените МЗУМД - до 4
Принцип на управление - схемен Метод на контрол - цикличен
Скорост на обмен с ЦП - 208 к думи/s
Организация на обмен с ЦП - със заемане на един цикъл
Дължина на буферната дума - 12 разряда
Изразходвана мощност — 160 VА
Тип на записа - NRZ с двойна честота.
ИЗОТ 1370 е едноканално устройство с 16-секторна организация на запис и възможност за прехвърляне на информация само по селекторния канал (с директен достъп до ОП на ЦП), като на всеки 4,8 μs ѝ отнема един цикъл от работа на ЦП за прехвърляне на комплектуваната дума от/към ЦП, към/от УУ.
Минизапомнящо устройство на магнитни дискове (МЗУМД) ИЗОТ 1370:
Метод на запис - NРZ с двойна честота
Обем на записаната информация - 50 М bit (3,2 М думи)
Брой на цилиндрите - 200 +3
Брой на повърхностите - 4
Брой на секторите - 16
Максимално време за достъп - 80 ms
Минимално време за достъп - 14 ms
Средно време за достъп - 45 ms
Средно време за очакване - 12 ms
Скорост на обмен на информацията - 2,5 МНz
Брой на главите - 4
Брой на сменяемите касети - 1
Брой на фиксираните плочи - 1
Плътност на записа - 90 bit/mm
Достоверност - 5.10-9
Скорост на въртене на дисковия пакет - 2400 об/min ±1%
Изразходвана мощност - 400 VА
Устройството осъществява запис и четене на информация от сменяем диск тип ЕС 5269, IВМ 5440 или техен еквивалент, който се поставя отгоре. Притежава и несменяема касета. То изпълнява операции търсене, запис, четене и притежава летящи четящи глави, които се позиционират с електродинамически линеен двигател.
Позициониращата система използува електромагнитен датчик и електронна сервосистема за задържане на главите по зададения адрес.
Подвижният и фиксираният диск са разположени на общ шпиндел, свързан с оста на постояннотоковия двигател. Към диска се подава въздух, очистен от филтър.
Устройството притежава интерфейс, съвместим с DIABLO 43.

Устройство за управление на минизапомнящи устройства на магнитна лента ИЗОТ 0310 (Модул 4):
Максимален брой на включваните ЗУМЛ    до 4
Метод на запис и четене NRZ-1
Метод на управление схемен
Метод на контрол    цикличен
Плътност на записа - 32 bit/mm.
Скорост на обмен - 10, 20, 30, 36 к думи/s
Скорост на управляваните ленти - 32, 64, 95, 214 cm/s
Консумирана мощност - 160 VА
Устройството може да работи свързано към селекторния канал на Модул 1 по избор в режим със заемане на един или три цикъла от ОП. Пригодено е към него да се свързват миниленти тип ИЗОТ 5003, ИЗОТ 5006 и други с еквивалентен на тях интерфейс и характеристики.
Минизапомнящо устройство на магнитна лента МЗУМЛ ИЗОТ 5003:
Скорост на обмен на информацията - 10 bit/s
Плътност на записа - 8 bit/mm
Достоверност на записаната информация - 10-8
Метод на запис - NRZ-1
Формат на записа:
количество на пътечките - 9
разстояние между зоните при четене - 12,6 mm при запис - 15,2 mm
Диаметър на касетата - 216 mm
Номинална скорост на движение - 32 cm/s
Скорост на движение при пренамотаване - 190 cm/s
Моментна неравномерност на скоростта - < 3%
Обща неравномерност на скоростта - ± 2%
Стартстопно време - <28 ms
Съответствие с ISO - Р 1863
Консумирана мощност - 240 VА

Управляващо устройство на буквено-цифров мозайков печат и четец от перфокарти ИЗОТ 0310 Модул-6.
То се състои от:
1. Устройство за управление на широк мозайков печат, притежаващо два режима на работа - стартстопен и непрекъснат.
Скорост на печат - не по-малка от 150 символа/s
Брой на управляващите шини между УУ и периферно устройство - не повече от 8
Дължина на буфера - 12bit
Обмен на информацията между ЦП и УУ да става по канал за програмно управляем обмен на данни.
2. Устройство за управление на четец от перфокарти:
Скорост на въвеждане - повече от 250 карти/s
Носител на информацията - 80 колонни 12 позиционни карти
Такт на четене - 1
Устройство за въвеждане от перфокарти ИЗОТ 6001:
Скорост на въвеждане - 318 ±5% карти/min
Носител на информацията - 80 колонни 12 позиц.
Такт на четене - 1
Принцип на четене - фотоелектрически
Форма на запълване на картите - поколонна
Обем на подаващия магазин - 600 карти
Консумирана мощност - 150 VА
Устройство за широк буквено-цифров мозайков печат - DZM-180
Скорост на печат:
от 50 до 60 реда /min, при 10 символа/"
от 45 до 55 реда/min, при 12 символа/"
Код - 7 bit ISO
Консумирана мощност - 250 VА
Захранването на всички устройства е от еднофазна мрежа с честота 50±1 Hz и напрежение 220 V + 10% - 15%.
Програмно осигуряване на системата — системата ИЗОТ 0310 е осигурена с перфолентна ПОС и дискова ДОС операционна система, като се предвижда да притежава библиотека от стандартни и други програми."

Край на цитата

Ако разполагате с повече информация за този експонат, моля споделете с музея тук.